5715 Kramer

5715 Kramer (1982 SE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1982 bởi E. BowellFlagstaff.

5715 Kramer

Nơi khám phá Flagstaff
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2
Cận điểm quỹ đạo 2.6581023
Chu kỳ quỹ đạo 2081.4519561
Viễn điểm quỹ đạo 3.7227003
Độ bất thường trung bình 173.93878
Độ lệch tâm 0.1668439
Khám phá bởi E. Bowell
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00233
Kinh độ của điểm nút lên 283.85849
Tên chỉ định thay thế 1982 SE1
Tên chỉ định 5715
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1982
Acgumen của cận điểm 92.69423