5706 Finkelstein

5706 Finkelstein (1971 SS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1971 bởi Đài vật lý thiên văn CrimeanNauchnyj.

5706 Finkelstein

Độ nghiêng quỹ đạo 1.58109
Viễn điểm quỹ đạo 3.7352457
Cận điểm quỹ đạo 2.5250567
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Độ lệch tâm 0.1933116
Tên chỉ định 5706
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1971
Nơi khám phá Nauchnyj
Độ bất thường trung bình 200.23437
Khám phá bởi Đài vật lý thiên văn Crimean
Tên chỉ định thay thế 1971 SS1
Kinh độ của điểm nút lên 68.18527
Chu kỳ quỹ đạo 2022.7695300
Acgumen của cận điểm 356.29423