5701 Baltuck

5701 Baltuck (1929 VS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1929 bởi C. W. TombaughĐài thiên văn Lowell.

5701 Baltuck

Tên chỉ định 5701
Kinh độ của điểm nút lên 35.09352
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Tên chỉ định thay thế 1929 VS
Khám phá bởi C. W. Tombaugh
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23513
Acgumen của cận điểm 348.64394
Chu kỳ quỹ đạo 1669.0165028
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1929
Viễn điểm quỹ đạo 3.2845508
Cận điểm quỹ đạo 2.2227416
Độ lệch tâm 0.1928006
Nơi khám phá Đài thiên văn Lowell
Độ bất thường trung bình 76.16749