5692 Shirao

5692 Shirao (1992 FR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi EndateWatanabeKitami.

5692 Shirao

Khám phá bởi EndateWatanabe
Tên chỉ định thay thế 1992 FR
Cận điểm quỹ đạo 2.1760747
Viễn điểm quỹ đạo 3.1354399
Chu kỳ quỹ đạo 1580.8148099
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3
Kinh độ của điểm nút lên 182.02336
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95950
Độ lệch tâm 0.1806199
Acgumen của cận điểm 42.28838
Tên chỉ định 5692
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Độ bất thường trung bình 235.10567
Nơi khám phá Kitami