5682 Beresford

5682 Beresford (1990 TB) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1990 bởi R. H. McNaughtSiding Spring.

5682 Beresford

Chu kỳ quỹ đạo 1271.1587014
Độ bất thường trung bình 25.01200
Tên chỉ định thay thế 1990 TB
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định 5682
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Kinh độ của điểm nút lên 212.89406
Độ lệch tâm 0.2994107
Độ nghiêng quỹ đạo 7.94772
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Viễn điểm quỹ đạo 2.9841043
Acgumen của cận điểm 138.21119
Cận điểm quỹ đạo 1.6089075