5677 Aberdonia

5677 Aberdonia (1987 SQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi Bowell, E.Flagstaff.

5677 Aberdonia

Acgumen của cận điểm 220.01896
Tên chỉ định thay thế 1987 SQ1
Độ bất thường trung bình 63.56253
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49706
Chu kỳ quỹ đạo 1743.4706660
Nơi khám phá Flagstaff
Tên chỉ định 5677
Viễn điểm quỹ đạo 3.0094089
Kinh độ của điểm nút lên 201.17695
Khám phá bởi Bowell, E.
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4
Đặt tên theo University of Aberdeen
Cận điểm quỹ đạo 2.6604747
Độ lệch tâm 0.0615417