5675 Evgenilebedev

5675 Evgenilebedev (1986 RY5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1986 bởi Chernykh, L. I.Nauchnyj.

5675 Evgenilebedev

Độ bất thường trung bình 28.14844
Acgumen của cận điểm 77.74403
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định 5675
Kinh độ của điểm nút lên 227.60033
Nơi khám phá Nauchnyj
Viễn điểm quỹ đạo 2.6938965
Độ lệch tâm 0.1383535
Cận điểm quỹ đạo 2.0390735
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5
Tên chỉ định thay thế 1986 RY5
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Chu kỳ quỹ đạo 1329.7011807
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72183