5674 Wolff

5674 Wolff (1986 RW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi E. BowellFlagstaff.

5674 Wolff

Viễn điểm quỹ đạo 2.7476169
Kinh độ của điểm nút lên 39.86845
Tên chỉ định thay thế 1986 RW2
Nơi khám phá Flagstaff
Khám phá bởi E. Bowell
Độ lệch tâm 0.1654063
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Độ bất thường trung bình 357.93604
Tên chỉ định 5674
Chu kỳ quỹ đạo 1322.2593622
Acgumen của cận điểm 311.60100
Cận điểm quỹ đạo 1.9676775
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70534
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5