5665 Begemann

5665 Begemann (1982 BD13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1982 bởi S. J. BusPalomar.

5665 Begemann

Nơi khám phá Palomar
Viễn điểm quỹ đạo 2.4492081
Chu kỳ quỹ đạo 1226.6173512
Cận điểm quỹ đạo 2.0358745
Khám phá bởi S. J. Bus
Kinh độ của điểm nút lên 315.02445
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định 5665
Acgumen của cận điểm 260.28236
Tên chỉ định thay thế 1982 BD13
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16243
Độ bất thường trung bình 224.36288
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7
Độ lệch tâm 0.0921574