5644 Maureenbell

5644 Maureenbell (1990 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. HoltPalomar.[1][2] Nó được đặt theo tên Maureen E. Ockert-Bell, who has published work ngày physical và optical properties of outer planet ring systems.[1]

5644 Maureenbell

Tên chỉ định thay thế 1990 QG2
Độ lệch tâm 0.1076279
Viễn điểm quỹ đạo 3.4647038
Acgumen của cận điểm 264.65699
Chu kỳ quỹ đạo 2020.7229630
Cận điểm quỹ đạo 2.7913752
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Khám phá bởi H. E. Holt
Kinh độ của điểm nút lên 166.11894
Tên chỉ định 5644
Nơi khám phá Palomar
Độ nghiêng quỹ đạo 14.30539
Độ bất thường trung bình 358.64520
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8