5614 Yakovlev

5614 Yakovlev (1979 VN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1979 bởi N. S. ChernykhNauchnyj.

5614 Yakovlev

Khám phá bởi N. S. Chernykh
Kinh độ của điểm nút lên 213.59813
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1979
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60939
Độ lệch tâm 0.3318765
Tên chỉ định thay thế 1979 VN
Viễn điểm quỹ đạo 3.8182996
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1
Cận điểm quỹ đạo 1.9154146
Acgumen của cận điểm 118.55978
Chu kỳ quỹ đạo 1772.9949815
Nơi khám phá Nauchnyj
Độ bất thường trung bình 343.09921
Tên chỉ định 5614