5594 Jimmiller

5594 Jimmiller (1991 NK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1991 bởi H. E. HoltPalomar.

5594 Jimmiller

Độ bất thường trung bình 60.33170
Chu kỳ quỹ đạo 2057.0656290
Tên chỉ định 5594
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định thay thế 1991 NK1
Acgumen của cận điểm 118.23364
Độ lệch tâm 0.0521470
Kinh độ của điểm nút lên 128.66081
Khám phá bởi H. E. Holt
Độ nghiêng quỹ đạo 10.29192
Cận điểm quỹ đạo 3.0003654
Viễn điểm quỹ đạo 3.3305010
Nơi khám phá Palomar
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5