5584 Izenberg

5584 Izenberg (1989 KK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1989 bởi H. E. HoltPalomar.

5584 Izenberg

Khám phá bởi H. E. Holt
Ngày khám phá 31 tháng 5 năm 1989
Cận điểm quỹ đạo 2.3335815
Tên chỉ định 5584
Tên chỉ định thay thế 1989 KK
Acgumen của cận điểm 36.05415
Độ bất thường trung bình 132.68195
Kinh độ của điểm nút lên 200.16935
Độ nghiêng quỹ đạo 12.83941
Chu kỳ quỹ đạo 1593.9547319
Viễn điểm quỹ đạo 3.0073257
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7
Độ lệch tâm 0.1261479
Nơi khám phá Palomar