5540 Smirnova

5540 Smirnova (1971 QR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1971 bởi T. M. SmirnovaNauchnyj.

5540 Smirnova

Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0
Độ nghiêng quỹ đạo 4.56014
Tên chỉ định thay thế 1971 QR1
Acgumen của cận điểm 123.52748
Kinh độ của điểm nút lên 223.64006
Nơi khám phá Nauchnyj
Độ bất thường trung bình 272.59075
Đặt tên theo Tamara Mikhaylovna Smirnova
Độ lệch tâm 0.3094182
Chu kỳ quỹ đạo 1528.2593623
Tên chỉ định 5540
Cận điểm quỹ đạo 1.7931401
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1971
Viễn điểm quỹ đạo 3.3999887