5523 Luminet

5523 Luminet (1991 PH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. HoltPalomar.The French composer Thérèse Brenet (Prix de Roma in 1965) wrote a work for concert band named for thlà mộtsteroid, which was premièred in Paris in 2003 bởi Musique de L'armée de Terre in Paris.

5523 Luminet

Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2
Cận điểm quỹ đạo 2.8087385
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35665
Khám phá bởi H. E. Holt
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Kinh độ của điểm nút lên 88.21009
Chu kỳ quỹ đạo 1742.8137496
Nơi khám phá Palomar
Viễn điểm quỹ đạo 2.8597207
Tên chỉ định thay thế 1991 PH8
Tên chỉ định 5523
Đặt tên theo Jean-Pierre Luminet
Acgumen của cận điểm 165.02315
Độ bất thường trung bình 245.59070
Độ lệch tâm 0.0089940