Ứng dụng của in 3D

In 3D có nhiều ứng dụng. Trong sản xuất, y học, kiến trúc, trong nghệ thuật và thiết kế tùy biến. Một số người sử dụng máy in 3D để tạo thêm máy in 3D. Hiện nay, phương pháp in 3D đã được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, y tế, công nghiệp và văn hóa xã hội, tạo điều kiện cho in 3D trở thành công nghệ thương mại thành công.[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ứng dụng của in 3D http://www.tecmundo.com.br/impressora/6260-conheca... http://3dmasterminds.com/7-ways-3d-printing-is-dis... http://3dprint.com/45699/threeding-artec-museum/ http://www.architectmagazine.com/technology/mits-n... http://www.bbc.com/news/technology-32597809 http://sanfrancisco.cbslocal.com/2015/03/06/resear... http://archrecord.construction.com/news/2015/03/15... http://www.dezeen.com/2014/08/21/noa-raviv-hard-co... http://www.digitaltrends.com/cool-tech/beehex-3d-p... http://www.economist.com/node/18114327?story_id=18...