Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân là chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường là phó bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tương ứng. Quyền hạn của Ủy ban nhân dân được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp có các cơ quan giúp việc như: Sở (cấp tỉnh), Phòng (cấp huyện), Ban (cấp xã).

Liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa XIV Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân tỉnh Việt Nam Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc