Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Biểu trưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam{{{a}}}
Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan cấp cao nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khoảng 350 Ủy viên, thay phiên lựa chọn với nhiệm kỳ 5 năm tương đương với nhiệm kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc. Số lượng các thành viên của Ủy ban tăng lên nhanh chóng theo mỗi kỳ họp. Ủy ban hiện nay là khóa thứ 8 và có 383 Ủy viên.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch không chuyên trách (6) Tô Thị Bích Châu
Nguyễn Thị Doan
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Hà Thị Khiết
Nguyễn Lan Hương
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Phó Chủ tịch chuyên trách (4) Trương Thị Ngọc Ánh
Ngô Sách Thực
Nguyễn Hữu Dũng
Phùng Khánh Tài
Cơ quan làm việc Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cơ quan thường trực Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký (1) Hầu A Lềnh [2]
Quy định-Luật tổ chức Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nghị định Chính phủ
Nghị quyết Liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cơ quan chủ quản Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Văn bản Ủy quyền Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
Nghị quyết kỳ họp Trung ương Đảng
Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
Chỉ thị của Ban Bí thư
Ủy viên Ủy ban Trung ương (374[3]) Ủy viên Trung ương khóa IX
Địa chỉ số 46 phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn [1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Ong-Tran-Thanh-Man-t... http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Ong-Hau-A-Lenh-g... http://m.dantri.com.vn/chinh-tri/ong-tran-thanh-ma... http://daidoanket.vn/dai-hoi/danh-sach-doan-chu-ti... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZcqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTbjqJA... http://mattran.org.vn/Home/Dai%20Hoi%20VIII/Daihoi...