Ước số chung lớn nhất

Trong toán học, ước số chung lớn nhất (ƯSCLN) hay ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số nguyên là số nguyên dương lớn nhất là ước số chung của các số đó. Ví dụ, ước chung lớn nhất của 6 và 15 là 3 vì 6 : 3 = 2 {\displaystyle 6:3=2} và 15 : 3 = 5 {\displaystyle 15:3=5} .Trong tiếng Anh, ước chung lớn nhất gọi là greatest common divisor (gcd), greatest common factor (gcf),[1] highest common factor (hcf),[2] greatest common measure (gcm),[3] hay highest common divisor.[4]Trong trường hợp tất cả số nguyên đều bằng 0 thì chúng không có ƯCLN vì khi đó mọi số tự nhiên khác không đều là ước chung của các số đó. Nếu trong các số đó có ít nhất 1 số bằng 0 và ít nhất 1 số khác 0 thì ƯCLN của chúng bằng ƯCLN của các số khác 0.