Động_vật_Chân_kìm
Động_vật_Chân_kìm

Động_vật_Chân_kìm

Phân ngành Chân kìm (hoặc ngành[1]), danh pháp khoa học Chelicerata, là một trong số các phân nhánh chính của ngành (hoặc liên ngành[1]) chân khớp, và bao gồm cua móng ngựa, bọ cạp, nhệnmites. Chúng có nguồn gốc từ các động vật biển, có thể từ giai đoạn Cambri, nhưng các hóa thạch chelicerata đã được xác nhận đầu tiên là eurypteridae có tuổi từ 445 triệu năm trong kỷ Ordovic muộn.Các loài động vật biển còn sống trong phân ngành này gồm 4 loài thuộc Xiphosura, và có thể gồm 1.300 loài nhện biển (Pycnogonida) nếu chúng được xếp vào nhóm chelicerata. Mặc khác có hơn 77.000 loài chelicerata thở bằng không khí đã được xác định rõ ràng và có thể có khoảng 500.000 loài chưa được xác định.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Động_vật_Chân_kìm http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/pu... http://www.zoology.unibe.ch/behav/pdf_files/Schuet... http://eco.confex.com/eco/2008/techprogram/P12401.... http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10493-... http://www.springerlink.com/content/h221043225426w... http://www.ento.psu.edu/extension/factsheets/pseud... http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:l... http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?se... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwta... http://www.nzor.org.nz/names/45764f8f-d718-4afd-82...